خانه ای که به قوانین فیزیک می خندد! (عکس)

خانه ای که به فیزیک می خندد!

خانه ای که به فیزیک می خندد!

نصب این خانه که توسط یک هنرمند کره ای با نام «آیا سو هو» طراحی شده است، در سن دیگو، کالیفرنیا به پایان رسیده و راه اندازی شده است. این ساختمان که با قوانین فیزیک همخوانی ندارد «کلید ستاره» نام گرفته و در طبقه ی هفتم یک ساختمان جای گرفته است.

در ادامه عکس های این ساختمان را مشاهده می کنید.

On top of Engineering

On top of Engineering

Cottage and garden

Cottage and garden

Out over the edge

Out over the edge

Building the floor

Building the floor

Chandelier

Chandelier

Sticking out in open space

Sticking out in open space

Off-kilter

Off-kilter

Reflection

Reflection

Crane shots

Crane shots

Directly below

Directly below

Welcome mat

Welcome mat

Titled interior

Titled interior

Looking up across room

Looking up across room

Artist drawing

Artist drawing

In the air partially built

In the air partially built

DHS- open1

DHS- open1

Off Kilter

Off Kilter

Directly below straight

Directly below straight

DHS - open4

DHS – open4

DHS - open3

DHS – open3

DHS - open2

DHS – open2

Way out over the edge

Way out over the edge

Tilted view from window

Tilted view from window

نویسنده: محمد مفید

منبع: Cnet

Advertisements